Villkor vid beställning

Priser

Alla priser i jultidningskatalogen, inklusive specialpriser, är riktpriser. Riktpriser innebär att säljaren kan tillämpa fri prissättning. 

Premier

Dina startpremier och premier t o m Grupp 5 (utom premie 49-53 och 55-56) ligger normalt i ditt jultidningspaket när det levereras. Om du valt en premie ur en högre premiegrupp skickas den premien så snart vi fått din betalning och registrerat den. Tillsammans med postens leveranstid brukar det ta cirka 2 veckor innan du har din premie. Om någon premie skulle ta slut sänder vi den så snart som möjligt. Våra lever­antörer kan (dock mycket sällan) göra mindre förändringar på premien, varför bild och beskrivning kanske inte överensstämmer med premien du får. Alla våra premier har nödvändiga godkännanden och bruksanvisningar.

Om du behöver utnyttja garantin för år 2017 ersätter vi givetvis dina portoutgifter men du måste kontakta vår SÄLJSERVICE först. Eventuellt levereras vissa säsongs­bundna premier först under våren 2018.

De premievärden som angivits är våra leverantörers cirkapriser våren 2017, ej lock- eller extrapriser.

En levererad premie får inte bytas mot en annan premie och du kan inte heller få pengar istället för premien.

Leverans

När vi mottagit din JULTIDNINGSBESTÄLLNING rätt ifylld registrerar vi den och packar det du har beställt. Det tar normalt cirka 10-12 dagar.

Vi börjar leverera paketen i oktober och de skickas då som postpaket utan kost­nad, läs även under ”betalning”. OBS! Paketet SMS-aviseras till dig, det är mycket viktigt att fylla i korrekt mobilnummer.

Restnoteringar

Produkter kan tillfälligt vara slut (= restorder), och det är då markerat på den FÖLJE­SEDEL/FAKTURA du får. Så fort de kommer i lager igen skickar vi dem till dig utan kostnad.

Reklamationer

När du hämtat ditt paket måste du kontrollera att innehållet stämmer mot medföljande FÖLJESEDEL/FAKTURA och mot din egen KUNDLISTA.

Om något saknas (ej restorder) eller är skadat, gör du en s.k. reklamation till Jultidningsförlaget. Använd det medföljande reklamationskortet eller kontakta vår SÄLJSERVICE. Skulle ditt paket vara skadat när du hämtar ut det från Postombu­det ska Postombudet göra en anteckning om det. Ring sedan omgående till Jultid­ningsförlaget, du kan också maila oss. Ta gärna ett foto av den trasiga kartongen. Har du något som du behöver skicka tillbaka, kontakta oss först.

Har du något du behöver skicka tillbaka, kontakta oss först då det kan påverka din förtjänst.

Om du skickar in en försändelse till oss måste den sändas som vanligt brev eller paket, glöm inte ange ordernummer samt namn och adress!

Det är viktigt att du sparar följesedeln och originalkartongen, om du måste utnyttja premiens garanti.

Sista dagen för byten och anmärkningar är den 31 januari 2018. 

Efterbeställning

Om du gör en efterbeställning får du 15% rabatt. Den räknas inte ihop med din tidigare beställning och berättigar ej till premier!

Betalning

Sista dagen för inbetalning framgår av inbetalningskortet. Eventuell inbetalningsavgift betalas av dig. Vid restnoterade artiklar (ej premier) framflyttas förfallodatum automatiskt. Vi kan komma att göra en kontroll att beställaren, eller dennes måls­man, inte har betalningsanmärkningar. Om sådana finns tillämpas postförskotts­försäljning. Vid betalning via Internet, ange som referens OCR-numret, som finns på inbetalningskortet.

Dina personuppgifter

 

Semic (Jultidningsförlaget och Pandaförsäljningen, se kontaktuppgifter ovan) insamlar och behandlar personuppgifter i register och på andra sätt, t ex i epostsystem för kommunikation. De behandlingar av personuppgifter som förekommer är insamling, lagring, sammanställning, användning i affärsverksamheten om försäljningsavtal ingås, utvärdering och analys av uppgifterna. 

Initialt förvärvar Semic personuppgifter från det offentliga registret, Statens personadressregister, SPAR. Uppgifterna innefattar namn och adress till målsmän med minderårig inom vissa åldersintervall. Slutligt urval av personuppgifterna görs genom sambearbetning med erfarenheter av tidigare års svarsfrekvens från jultidningserbjudanden, samt med offentligt tillgänglig information om boendeområden med tillägg av ekonomi- och utbildningsvariabler. Uppgifterna registreras i syfte att utgöra underlag för utsändande av årets Jultidningskatalog. 

Personuppgifterna inhämtas i ett senare skede också från den enskilde själv, vid direkta kontakter med denne om ett försäljningsavtal ingås. Då registreras också uppgifter om den minderårige som ska svara för försäljningen om vårdnadshavaren samtycker till det. Den enskilde själv är inte skyldig att lämna uppgifter men det är inte möjligt att ingå försäljningsavtal om uppgifter inte lämnas. 

När du lägger en beställning hos Jultidningsförlaget samtycker du till att marknadsföring kan ske via post eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Uppgifterna sparas för marknadsföring under den tid du som kund har en aktiv relation med Semic och för en tid därefter. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter. 

De rättsliga grunderna för behandlingen av personuppgifter är flera. Semics affärsverksamhet är ett enskilt intresse som i sig motiverar personuppgiftsbehandling. Registrering av minderårigs personuppgifter sker endast efter samtycke från vårdnadshavare. Ett sådant samtycke kan när som helst återkallas. Ytterligare rättsliga grunder för personuppgiftsbehandlingen är att den kan vara nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser eller för att fullgöra ett avtal. 

Personuppgifter inhämtas och registreras fortlöpande under hela den tid ett försäljningsavtal är i kraft eller uppgifterna finns registrerade hos Semic. De registrerade erhåller normalt information från Semic gällande behandlingen av personuppgifter i samband med kommunikation inom ramen för ett antaget försäljningsavtal, eller när den enskilde särskilt begär det.

De personuppgifter som behandlas är bland annat uppgifter om namn, adress, telefon- och e-postadresser, konto- och kundnummer. Uppgifter registreras om aktuella försäljningsaktiviteter, beställningar (antal, slag, förtjänster, skuldbelopp, betalningar, kostnader och avgifter, m.m.). 

Personuppgifter kan överföras till tjänsteföretag (”personuppgiftsbiträden”) som får behandla uppgifterna på uppdrag av Semic. Personal vid Semic eller hos personuppgiftsbiträde som har tillgång till uppgifterna har avtalad tystnadsplikt gällande information om enskilds personliga förhållanden. 

Uppgifter registreras i vissa fall om den enskildes betalningsförmåga, och personliga och ekonomiska förhållanden, om detta erfordras som underlag för eventuella leveranser på kredit. Personuppgifter kan lämnas ut till företag eller myndigheter om avtalsenlig eller korrekt betalning inte sker till Semic. 

Den enskilde har rätt att kostnadsfritt få bekräftelse på huruvida personuppgifter som berör denne behandlas hos Semic, och att få tillgång till uppgifterna tillsammans med information som motsvarar denna informationsskrivelse. Den enskilde har rätt att återkalla samtycke, begära rättelse, radering, begränsad behandling eller rikta annan invändning mot behandling av personuppgifterna. Sådan begäran ska prövas och Semic kan vara av uppfattningen att personuppgiftsbehandlingen ska fortgå utan rättelse, radering eller begränsning. Den enskilde vars personuppgifter behandlas har rätt att överklaga behandlingen till Datasinspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling. 

Personuppgifter lagras under den tid de är aktuella i ett marknadsutskick och, för det fall försäljningsavtal ingås, under den tid försäljningsavtalet är i kraft, normalt till dess en försäljningssäsong är avslutad. Uppgifterna lagras även en tid efter säsongens avslutning för att möjliggöra erbjudande om nytt avtal under kommande säsong. Personuppgifter raderas eller avidentifieras dock senast sex månader efter det att ny försäljningssäsong påbörjats och nytt uppdrag om försäljning inte träffats, såvitt inte den enskilde samtyckt till en längre period av lagring än nyss nämnda.

Cookies

Vad är en cookie? En cookie är en liten mängd data som de flesta webbplatser du besöker skickar till din webbläsare och som sparas där. Vanligtvis används cookies för att förbättra användarupplevelsen genom att komma ihåg vilket språk du vill använda, om du är inloggad, vilken skärm du använder m.m.

Du kan själv ställa in på din dator hur du vill att cookies ska hanteras. 

Hur använder vi på Jultidningsförlaget cookies?
Jultidningsförlaget använder cookies för att förbättra webbplatsen. En del cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera ordentligt medan andra används för att vi ska kunna förbättra webbplatsen och användarupplevelsen eller för marknadsföring.

Exempel på vad vi använder cookies till:
- För att du ska fortsätta vara inloggad under tiden du är inne på sajten.
- För att inte du ska behöva se meddelanden du inte vill se igen.

 

Kontakta oss

Bli säljare

Vad kul att du vill sälja jultidningar! För att börja sälja behöver du ett säljmaterial, många får hem det automatiskt i brevlådan. Skapa ett konto med din mailadress nedan eller logga in med säljarnumret som finns med i säljmaterialet (du hittar det här på beställningssedeln).

Saknar du säljmaterial kan du beställa ett här helt gratis.